De openbare ruimte vormt het belangrijkste financiële vermogen van de gemeente. De openbare ruimte is het belangrijkste visitekaartje van de gemeente. Wilt u greep krijgen op het beheer van de openbare ruimte? Plané Advies reikt u daartoe de benodigde instrumenten aan.

Plané Advies heeft een methode ontwikkeld die toepasbaar is op alle beheersproducten binnen openbare werken; wegen, riolering, gebouwen, groen, openbare verlichting, watergangen, civieltechnische kunstwerken, verkeersborden, bewegwijzering, wegmeubilair, enz. Deze methode is gebaseerd op een integratie van de processen van de beleidscyclus, de Planning- en Controlcyclus en de uitvoering.

Met deze methode wordt een bijdrage geleverd aan:
Efficiency en effectiviteit
Sturing op financiële aspecten
Vaststellen onderhoudsniveaus
Vormgeven dualisme
Succesvolle veranderingsprocessen
Vormgeven lerende organisatie
Vergroten transparantie
Borgen wettelijke taken

Deze aanpak is toepasbaar binnen elke gemeente ongeacht de grootte. Graag geeft Plané Advies u in een gesprek een nadere toelichting op de aanpak. U kunt dan beoordelen welke voordelen voor uw gemeente worden geboden.

© 2014 Plané Advies